Algemene lesvoorwaarden

 

1. Proefles

Aanmelden voor een proefles kan via deze website. Ikke dans reageert binnen 1 week (uitgezonderd schoolvakanties).

U zult voor uw zoon/dochter een uitnodiging ontvangen voor een proefles.

Indien er niet direct een plekje vrij is in de gewenste groep, dan kan uw kind op een wachtlijst geplaatst worden. U krijgt dan vanzelf bericht wanneer er weer plek is. Er zijn geen kosten verbonden aan een proefles

en het is geheel vrijblijvend. Bij de uitnodiging voor een proefles wordt ook een inschrijfformulier gemaild.

Mocht uw zoon/dochter graag door willen gaan, dan mag het inschrijfformulier ingevuld ingeleverd worden. Dit kan via de site of per mail, maar mag ook tijdens of na de proefles worden meegegeven aan de docent. 

 

2. Inschrijven

Inschrijven kan alleen plaatsvinden door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Op dit inschrijfformulier dient u door middel van uw  handtekening aan te geven op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met deze algemene lesvoorwaarden. Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Met de opgegeven voorkeursdagen en tijden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

 

3. Betaling lesgeld

Ikke dans biedt 3 betaaltermijnen:

Termijn 1 : September t/m december

Termijn 2: Januari t/m maart 

Termijn 3: April t/m juni/juli

 

Nadat wij de inschrijving van uw zoon/dochter hebben ontvangen, zullen wij per mail de factuur sturen. Na ontvangst van de factuur dient het eenmalige inschrijfgeld van €10,00 plus het lesgeld uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald.

Ikke dans! behoudt zich het recht voor de hoogte van het lesgeld per dansseizoen (september - juni) te indexeren.

 

4. Tussentijds beëindigen

De inschrijving wordt steeds aangegaan voor minimaal de eerste termijn en wordt daarna stilzwijgend verlengd. Wilt uw kind stoppen, dan moet dit uiterlijk een maand voor de eerstvolgende incassodatum schriftelijk doorgegeven te worden via info@ikkedans.nl. Hierin geldt dan het volgende:

 

- Bij betaling in 3 termijnen: opzeggen vòòr 1 december, 1 maart en 1 juni (i.v.m. de vakantieperiode).

- Bij jaarlijkse betaling: opzeggen vòòr 1 juni (i.v.m. de vakantieperiode).

- Bij te late opzeggingen wordt er geen lesgeld gerestitutioneerd.

 

Voorbeeld 1: Zegt u op 2 juni schriftelijk op, dan dient u het lesgeld van lesblok september t/m december nog te voldoen en gaat de opzegging na december in.

Voorbeeld 2: Zegt u op 27 februari schriftelijk op? Dan dient het lesgeld tot en met maart nog te worden voldaan en gaat de opzegging vanaf april in.

Voorbeeld 3: Zegt u per 31 maart schriftelijk op? Dan dient het lesgeld tot aan de zomerstop nog te worden voldaan en gaat de opzegging vanaf de zomerstop in. 

Voorbeeld 4: Geen schriftelijke opzegging naar info@ikkedans.nl is geen geldige opzegging en dus loopt de betalingsverplichting een lesblokje door, ongeacht wel of geen deelname.

 

Pas wanneer u een bevestiging van de opzegging heeft ontvangen, heeft u daadwerkelijk opgezegd. Houd dit zelf goed in de gaten en neem gerust contact op wanneer dit langer dan 2 werkweken duurt. 

Zonder schriftelijke opzegging blijft het abonnement doorlopen naar het volgende termijn en/of nieuwe seizoen. Zolang u geen bevestiging voor de stopzetting heeft ontvangen, is deze niet door ons verwerkt of bij ons binnengekomen. U dient dit zelf te controleren en binnen 2 weken na de stopzetting direct contact met ons op te nemen indien u niks heeft ontvangen. Het mondeling opzeggen van het lidmaatschap wordt niet als officiële opzegging beschouwd.

 

Aan- en afwezigheid leerling:

Wanneer uw (klein)kind niet bij een les aanwezig kan zijn stellen wij het op prijs als u dit vooraf even aan ons meldt. Dit kan mondeling, per mail of telefonisch. 

Indien de leerling verhinderd is, kan hij/zij de gemiste les, indien mogelijk, op een ander tijdstip inhalen.

Ongeacht het wel of niet deelnemen aan de lessen van Ikkedans blijft u verplicht de betaling te voldoen. De mate van deelname staat los van de betalingsverplichting. 

 

 

5. Plaatsing in een andere les

Als u overplaatsing aanvraagt voor uw kind naar een andere les/ oudere groep, betaalt u het lesgeld voor de betreffende leeftijdsgroep/lesvorm. Is dit tijdens het seizoen dan wordt het lesgeld naar rato aangepast/ verrekend.

Wordt uw kind halverwege een blok of seizoen 4 jaar dan kan hij zij automatisch doorstromen naar Kleuterdans of Musicalles (groep 1 t/m 4).

 

6. Restitutie lesgeld

Er vindt geen restitutie of recht op vrijstelling van het lesgeld plaats, behalve als het gaat om bijzondere omstandigheden zoals ziekenhuisopname, ernstige ziekte of een sterfte geval binnen het gezin. 

U dient altijd schriftelijk restitutie aan te vragen en restitutie wordt niet met terugwerkende kracht toegepast. Wanneer er echter door ziekte van de docent meer dan 3 lessen vervallen, heeft u recht op restitutie van het lesgeld. 

Na beëindiging van de overeenkomst blijven eventuele openstaande termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze per direct te worden voldaan. 

 

7. Foto- en videomateriaal

Ikkedans heeft het recht om foto-, video- en geluidsopnames te maken van lessen, cursussen, workshops, optredens en activiteiten, zowel binnen als buiten de accommodatie. Deze foto- en video-opnames worden gezien als een registratie van artistiek belang en kunnen ingezet worden als ondersteunend lesmateriaal en voor reclame- en promotiedoeleinden. Dergelijke opnames worden dus niet gezien als persoonsgegevens. Er is daarom ook geen sprake van een beperkte bewaartermijn. Dit beeldmateriaal mag door Ikkedans onverminderd gepubliceerd worden, met uitzondering van buitengewone omstandigheden, zoals getuigenbeschermingsprogramma’s. Uitzonderingen worden uitsluitend gemaakt als hiertoe schriftelijk een verzoek bij Ikkedans is ingediend. Ikkedans beoordeelt, behoudens gerechtelijke uitspraken, of het verzoek kan worden uitgevoerd. 

 

8. Aansprakelijkheid

Ikke dans is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van of schade van jassen en andere eigendommen van onze leerlingen/ bezoekers. Ook niet voor verwondingen, blessures e.d. die leerlingen/bezoekers van Ikke dans! oplopen tijdens, vooraf of na de lessen.

 

9. Geschillen

Geschillen kunnen alleen schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Ikkedans reageert binnen 14 dagen eveneens schriftelijk. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier verklaart men akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, privacyverklaring en huisregels van Ikkedans.

 

10. Kamer van Koophandel

Ikke dans is ingeschreven bij de KvK te Utrecht onder nummer 69310726.